Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 474
  • Trong tuần: 3,636
  • Tất cả: 1,791,878
Đăng nhập
Phòng Đăng kí Kinh doanh

 

1. Danh sách công chức phòng

TT Họ và tên Chức vụ
1 Triệu Tuấn Pha Trưởng phòng
2 Nguyễn Như Thanh Hải Phó Trưởng phòng
3 Mai Thị Hạnh Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên
5 Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên
6 Lò Đức Anh Chuyên viên

 

Điện thoại liên hệ:    0212.3852.019

 

2.Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc

(Quy định tại Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-SKHĐT ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La)

2.1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thuộc các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp tỉnh; đầu mối theo dõi,tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

2.2. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đăng ký tạm ngừng hoạt động liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thuộc liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân.

2.3. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.4. Phối hợp xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi thẩm quyền; cung cấp thông tin về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2.5. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục Thuế địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2.6. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2.7. Thẩm định về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;Quản lý theo dõi, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý

2.8. Phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTG ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2.9. Đầu mối tổng hợp, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, HTX, liên hiệp HTX, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh;

2.10. Đầu mối thực hiện các nội dung cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã bao gồm: Hỗ trợ đào tào tạo cho doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn, pháp lý theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý; Thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định hiện hành.  

2.11. Phối hợp với các phòng chuyên môn, các ngành liên quan hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể của tỉnh;

2.12. Theo dõi, hướng dẫn và thẩm định tiêu chí 13.1 xã có HTX hoạt động đúng quy định của Luật HTX năm 2012 của Bộ tiêu trí xã nông thôn mới tỉnh Sơn La; Hướng dẫn tiêu chí HTX hoạt động theo Luật HTX và tiêu chí HTX sản xuất, kinh doanh trên địa bàn không phải là thành viên HTX tham gia vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của HTX.

2.13. Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

2.14. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; tham mưu tổ chức thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ngành.

2.15. Theo dõi, đầu mối phối hợp với Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

2.16. Chủ trì tham mưu cho Ban giám đốc Sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham gia giải quyết các nội dung liên quan đến lĩnh vực phòng theo dõi.

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

Tác giả: Văn phòng Sở

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang