Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
BAN GIÁM ĐỐC

1. Ban Giám đốc Sở

 

 anh tin bai

 Tỉnh ủy viên

 Giám đốc                                            

 Ông Nguyễn Minh Tiến

 Ngày sinh:17/3/1973

 Số điện thoại: 02123.852.722

 Email: tiennm.skhdt@sonla.gov.vn

    Phó Giám đốc

 Bà Hà Ngọc Châu

 Ngày sinh: 19/10/1976

 Số điện thoại: 02123.859.867

 Email: chauhn.skhdt@sonla.gov.vn

   Phó Giám đốc

 Bà Nguyễn Thị Trang Nhung

 Ngày sinh: 12/01/1980

 Số điện thoại: 02123.854.200

 Email: nhungntt.skhdt@sonla.gov.vn

     

 

2.Trách nhiệm, quyền hạn và phạm vi giải quyết công việc

(Quy định tại Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-SKHĐT ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La)

2.1. Giám đốc

1. Giám đốc Sở là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân (UBND), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (HĐND), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Giám đốc sở khác, người đứng đầu các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của S.

2. Giám đốc chỉ đạo các Phó Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác của các phòng, ban, đơn vị của Sở; quyết định các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ theo quy định phân cấp của UBND tỉnh.

3. Thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những vấn đề cần thiết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

4. Giám đốc phân công cho các Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể trong các lĩnh vực, đơn vị được phân công, ngoại trừ những công việc do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Giám đốc chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Giám đốc và nhân danh Giám đốc để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực, đơn vị được phân công.

5. Khi Giám đốc  đi công tác vắng nếu thấy cần thiết Giám đốc phân công Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành các hoạt động chung của cơ quan theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở và theo yêu cầu chỉ đạo của Giám đốc. Phó Giám đốc được phân công, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực công tác được phân công, còn thay mặt Giám đốc chỉ đạo, giải quyết công việc do Giám đốc trực tiếp phụ trách.

6. Trong quá trình chỉ đạo điều hành các công việc cụ thể được phân công, Giám đốc phân cấp, ủy quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với người đứng đầu các phòng, ban trong thực hiện các nhiệm vụ đó theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của mình.

7. Một tuần một lần hoặc khi cần thiết Giám đốc và các Phó Giám đốc duy trì các cuộc họp giao ban, hội ý lãnh đạo Sở để phối hợp xử lý công việc. Nội dung, thời gian họp giao ban, hội ý lãnh đạo do Giám đốc quyết định hoặc do các phó giám đốc đề nghị Giám đốc xem xét, quyết định theo quy chế làm việc của cơ quan.

8. Trường hợp cần thiết, Giám đốc trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho các Phó Giám đốc. Căn cứ tình hình thực tế, để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Sở, Giám đốc sở sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc. Khi có sự điều chỉnh phân công công tác giữa các Phó Giám đốc thì các Phó Giám đốc phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan giữa các Phó Giám đốc và báo cáo Giám đốc kịp thời.

2.2. Phó Giám đốc

Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. Trong phạm vi lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, Phó Giám đốc có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch trung hạn, hàng năm, các cơ chế, chính sách, các đề án, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được giao quản lý trình Giám đốc ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được giao quản lý.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ công tác kế hoạch, đầu tư và thống kê; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đề nghị Giám đốc báo cáo với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp. Xử lý các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

3. Các Phó Giám đốc đề xuất hoặc báo cáo Giám đốc các điều kiện về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật và các điều kiện khác để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, về duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở các lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

4. Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, đơn vị do Phó Giám đốc khác phụ trách thì các Phó Giám đốc phải chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau hoặc liên quan đến lĩnh vực do Giám đốc trực tiếp phụ trách thì Phó Giám đốc phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Giám đốc xem xét, giải quyết.

5. Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công và những vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các sở, ban, ngành, người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở; chủ động phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức, các hội nghề nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được phân công và phải chịu trách nhiệm như người đứng đầu về chức trách, nhiệm vụ được giao; đề xuất với Giám đốc các chủ trương, chính sách, phương thức nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Sở đối với các lĩnh vực công tác được phân công.

6. Đối với các Phó Giám đốc kiêm Giám đốc các đơn vị trực thuộc sở có trách nhiệm chủ động điều hành công việc được giao theo quyết định phân công.

7. Phó Giám đốc không xử lý các vấn đề không được Giám đốc phân công và các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Phó Giám đốc.

8. Trong quá trình điều hành công việc khi cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo Phó Giám đốc trực tiếp giải quyết công việc. Phó Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết công việc và báo cáo Giám đốc kịp thời.

9. Phó giám đốc phụ trách Văn phòng sở có trách nhiệm phê duyệt nội dung các thông tin đăng tải trước khi đăng lên trang thông tin điện tử của Sở. 

Tin khác

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang