Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng
Đăng lúc 19-06-2017 15:57:16
Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng” (sau đây viết tắt là Đề án) và ý kiến của Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án tại Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng; sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 2499-CV/BTCTW ngày 31 tháng 3 năm 2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 về Hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng.

Chi tiết Download tại đây: Công văn số 2424/BNV-CCVC

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng