HƯỚNG DẪN: Xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2018
Đăng lúc 16-05-2017 14:23:15
HƯỚNG DẪN: Xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Văn bản hướng dẫn:     Công văn số: 856/SKHĐT-THQH

Mẫu biểu xây dựng Kế hoạch cốn đầu tư công năm 2018:     Biểu mẫu

Mẫu biểu xây dựng Kế hoạch các huyện:   Biểu mẫu

Mẫu biểu khung Kinh tế xã hội các huyện: Biểu mẫu

Mẫu biểu Kinh tế xã hội các sở:   Biểu mẫu

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng