Chính sách chất lượng giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La và mục tiêu chất lượng năm 2017
Đăng lúc 27-03-2017 10:09:33
Trên cơ sở quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần, mục tiêu cơ bản của chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ. Để góp phần thực hiện mục tiêu đó. Sở Kế hoạch và Đầu tư cam kết thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước cụ thể như sau:

 

Download tại đây:/data/files/CHINH%20SACH%20CHAT%20LUONG%20VA%20MUC%20TIEU%20CHAT%20LUONG.pdf

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng