BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.
Tên thủ tục: Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Lĩnh Vực: Hợp tác xã
Cơ sở pháp lý:

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012

 Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT, ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND, ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận “một cửa liên thông” thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hợp tác xã.

 Bước 2:  Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã.

 Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi đặt trụ sở chính.

 - Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch;

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi đặt trụ sở chính

Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1;

2. Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;

3. Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;

4. Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;

5. Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;

6. Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua

7. Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chia, tách, hợp nhất hợp tác xã.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bộ gốc).

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc .
Đối tựơng thực hiện: Tổ chức
Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không có

Lệ phí:

150.000 Thực hiện theo điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND, ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Hồ sơ đính kèm: Tải Ngay